................................

Povsti, legendy, vyprávnky 

a staré pohlednice.... 

Texty (c) Bohumila Trnková

RODOPISNÉ KORÁLKY

DROBNÉ PÍBHY


Tomášovic vamberecké krajkáky

"...všechno to daly klukm, aby m vzali

od  holek pry! “  Tatínek se pousmál:
„Tak ony se t sestiky zbavily
za kus vance, ty náš malý chudáku.
Ale s hochy  jsi pak byl radji, vi?"
(Povst z Úpice, autor D. Kolá, 1927)


Lidé z ulice mého dtství
„íhová pere - hruška by nepropadla!“ pravila má babika s lehce teatrálním zabarvením, protoe mla bájený smysl pro humor.  Podívala jsem se z okna.
A skuten, neuvitelná pavuina petíených prádelních šr ...
.
Jindichv Hradec
za starých asOtevít

Digitální archiv soukromé sbírky
není omezen autorskými právy.

Píbh ze staré praské. fary

 .... „Kdepak se dnes ta naše svenka toulá?"  teta Aneka pokládá tu otázku jen tak, co by e nestála, ale její bratr, duchovní Krmá hned iv opáil: „Však bys ji poád drela jen v pokojíku na motlitbách ....

 
Dáte si kávu?

Praská historie kávy spadá do roku 1714, kdy praská obec udlila mšanské právo  Arménu, který se jmenoval Gorgos Hatalah el Demški ...


Slaný cukr
 
.... V Kostelci na Labem se chodívalo nakupovat  do koloniálu kupce Falty. Ten se nejvíc staral, co a za kolik nakoupit ...
 
Kostelec nad Labem

O jircháích na Palmovce

K obadu také patily sázky.
Kdo vypije tuplák piva najednou, kdo sní celého slaneka  a  kdo dorá do eky nejdál. ...
    

Zboený dm ze 16. stol.. v Pobení ulici s rohovým vchodem do hospody  "V díe"  ze  16. stol..  (Kniha o Praze 8)
Dávno zasypaný rybník Jordán v Tebechovicích pod Orebem patíval do rybniné soustavy ve východních echách. Rybníky byly napájeny struhou ...

Chelický hostinec Na Lázni


Psal se rok 1952. V nkdejším zájezdním hostinci a dnešní výletní restauraci se setkali vodaští a chelití i jiní na doínkové veselici. Stapatá svtlovláska .. .

.

Tatrovka pana Ringhoffera


 ... jak asi ti naši prkopníci vyrábli to i ono bez poítai ízeného strojního vybavení, jak zajišovali dopravu a kolik úsilí ...

Tajemství tšanského hbitova


Vídávali ji asto, jak nachýlená, opírajíc se o hlku, zvolna kráí s náruí kvtin...  na dva hroby - Felixe Turka a Šimona Petláka.     O dušikách ... 

O smírím kameni
Kdysi se na Náchodsku potuloval takový líný holomek a kdy chtl peníze, šaty, nebo jídlo, prost pepadal pocestné. Tenhle lapka ...

 Cikánská balada

"... tu je treba koní napájat a pohovaj maleho, on trebuje tylka chvilu a zaspí!" Sotva patnáctiletá sndá dívinka pohodila hlavou, jen coby setásla vlasy z ela ...

 Recept na štstí 

Na Vimpersku il v dávných asech velmi zruný sklá. Vyuil se v malé pravtínské huti. Jmenoval se Petr a lidé mu zaali íkat šastný Petr...


O rybáské škole
Spolu s lidmi se do jiních ech sthovali také vodníci. Mezi nimi pibyl v tch dávných asech vodníek mladíek, ten se jmenoval Jíra. On byl ale ..

.

Klekánice ze Záblatí


Kdy skonila ticetiletá válka, ml Jiík Šimk práv patnáct let. Byl z osmi dtí nejmladší a jediný syn. O jeho narození se vypráví takováto povst. Jeho táta ...

Na hbitov straší!


Tahleta zvst se rozkikla po celém mst. Psal se rok 1784 a Plze se jen zvolna vzpamatovávala z velké povodn. Lidé v tom vidli zlé znamení, e práv ...vv

lz véd

Sanytrník ze Zlaté uliky


Kivolaká ulika bývala tmavá, špinavá a dosti páchnoucí. Napadlo vás nkdy, co asi tenkrát lidé mli místo toaletního papíru? Dovedli si  poradit  ...

Taliánská historka


...sopka dýchá jen proukem dýmu nad kráterem ..  Pod ní, v  Neapolském zálivu, se nachází malebné pístavní msteko Capua. Tady ila Maria Lanza. Obvyklá ranní ospalost a podveerní  ...